Qərarlar

14.07.22 N.Hüseynbəyovun şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 24 noyabr 2020-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

 

Azərbaycan Respublikası

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun

 

Q Ə R A R I

 

 

N.Hüseynbəyovun şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 24 noyabr 2020-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair

 

 

14 iyul 2022-ci il                                                                                                    Şuşa şəhəri

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu Fərhad Abdullayev (sədr), Sona Salmanova, Humay Əfəndiyeva, Rövşən İsmayılov, Ceyhun Qaracayev, Rafael Qvaladze (məruzəçi-hakim), Mahir Muradov, İsa Nəcəfov və Kamran Şəfiyevdən ibarət tərkibdə,

məhkəmə katibi Fəraid Əliyevin iştirakı ilə,

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin V hissəsinə,  “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 34-cü maddəsinə müvafiq olaraq, konstitusiya məhkəmə icraatı qaydasında açıq məhkəmə iclasında N.Hüseynbəyovun şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 24 noyabr 2020-ci il tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair konstitusiya işinə baxdı.

İş üzrə hakim R.Qvaladzenin məruzəsini, ərizəçinin şikayətini və iş materiallarını araşdırıb müzakirə edərək, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu

 

MÜƏYYƏN  ETDİ:

 

N.Hüseynbəyov Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinə (bundan sonra – Müdafiə Nazirliyi) qarşı iddia ərizəsi ilə Sumqayıt İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə müraciət edərək ona müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmiş, əlil olmuş həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi pensiyanın təyin edilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydada məlumat vərəqinin Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsinə (bundan sonra –  Fondun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsi) təqdim edilməsi vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması barədə qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir.

N.Hüseynbəyov sonradan məhkəməyə iddianın dəqiqləşdirilməsi barədə ərizə təqdim edərək Fondun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsinin inzibati məhkəmə icraatına cavabdeh kimi cəlb edilməsini və ona Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı alınmış xəsarətlərlə əlaqədar II qrup əlilliyə görə hərbi qulluqçu kimi təyin edilmiş pensiyanın ötən illərə görə, yəni 1 noyabr 1999-cu il tarixindən 1 mart 2019-cu il tarixinədək pensiyada yaranmış fərqin hesablanıb birdəfəlik ödənilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması barədə qərar çıxarılmasını xahiş etmişdir.

Sumqayıt İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 16 oktyabr 2019-cu il tarixli qərardadı ilə Müdafiə Nazirliyinin prosessual iştirakına xitam verilərək Fondun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsi cavabdeh qismində inzibati məhkəmə icraatına cəlb edilmişdir.

Bakı İnzibati Məhkəməsinin 11 fevral 2020-ci il tarixli qərarı ilə iddia qismən təmin edilərək iddiaçıya 1 yanvar 2006-cı il tarixindən 1 mart 2016-cı il tarixinədək olan dövrdə ödənilmiş pensiya məbləği ilə Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı alınmış xəsarətlə əlaqədar II qrup əlilliyə görə hərbi qulluqçu kimi təyin edilmiş pensiya məbləği arasındakı fərqin hesablanaraq ödənilməsi vəzifəsi cavabdehə həvalə edilmiş, iddia qalan hissədə təmin olunmamışdır.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 16 iyun 2020-ci il tarixli qərarı ilə Fondun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsinin apellyasiya şikayəti təmin edilməmiş, birinci instansiya məhkəməsinin qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının (bundan sonra – Ali Məhkəmənin İnzibati Kollegiyası) 24 noyabr 2020-ci il tarixli qərarı ilə cavabdehin kassasiya şikayəti təmin edilərək apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilmiş, N.Hüseynbəyovun iddiası təmin edilməmişdir.

N.Hüseynbəyov Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə (bundan sonra – Konstitusiya Məhkəməsi) şikayətlə müraciət edərək, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan sonra – Konstitusiya) 25, 38 və 60-cı maddələri ilə təsbit edilmiş bərabərlik, sosial təminat və ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarının pozulduğunu göstərməklə, Ali Məhkəmənin İnzibati Kollegiyasının 24 noyabr 2020-ci il tarixli qərarının Konstitusiyaya və qanunlara uyğun olmayan hesab edilməsini xahiş etmişdir.

Ərizəçi hesab edir ki, iş üzrə kassasiya instansiyası məhkəməsi “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra – “Əmək pensiyaları haqqında” Qanun) əvvəllər təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanmasına dair normalarını, həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun həmin normalar və pensiya qanunvericiliyinin müvafiq müddəalarına dair  formalaşdırdığı hüquqi mövqelərini nəzərə almamış, bununla da onun Konstitusiyanın 38 və 60-cı maddələri ilə müəyyən edilmiş sosial təminat, hüquq və azadlıqlarının inzibati və məhkəmə təminatı hüquqları pozulmuşdur.

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu şikayətlə bağlı aşağıdakıların qeyd edilməsini zəruri hesab edir.

İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır (Konstitusiyanın 12-ci maddəsinin I hissəsi və 16-cı maddəsinin I hissəsi).

Əsas sosial-iqtisadi hüquqlardan biri olan sosial təminat hüququ Konstitusiyanın 38-ci maddəsində təsbit olunmuşdur. Həmin maddəyə əsasən, hər kəsin sosial təminat hüququ vardır. Hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda, xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə və qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda sosial təminat hüququna malikdir (Konstitusiyanın 38-ci maddəsinin I və III hissələri).

Sosial təminat hüququ qanunla müəyyən edilmiş hallarda və hədlərdə pensiya almaq hüququnu da nəzərdə tutur. Pensiya hüququ sosial təminatın tərkib hissəsi və onun qanunla müəyyən olunmuş ən mühüm formasıdır. Hər kəsin pensiya hüququ konstitusiya hüququ olan sosial təminat hüququnun subyektiv hüquq növü kimi çıxış edir.

 Qeyd olunmalıdır ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun  1.0.3-cü maddəsində göstərilmiş hərbi qulluqçulara  və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə xidmət etmiş hərbi rütbəli şəxslərə və həmin Qanunun 1.0.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş  xüsusi rütbəli şəxslərə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların həmin orqanlar tərəfindən Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (bundan sonra –Fond) təqdim olunması  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 27 avqust tarixli 135 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların təqdim olunması” Qaydaları (bundan sonra – Qaydalar)  ilə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  2021-ci il 18 oktyabr tarixli 314 saylı Qərarı ilə həmin Qaydaların 2, 3 və 4-cü hissələri yeni redaksiyada verilmişdir.

Qaydaların həmin tarixədək qüvvədə olan hissələrinə görə, “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 1.0.5-ci maddəsinə əsasən hərbi qulluqçuların və xüsusi rütbəli şəxslərin təminat xərcliyi (pul təminatı) - hərbi qulluqçuların hərbi xidmətdən buraxıldığı günə (sərəncamdan ehtiyata və ya istefaya buraxılarkən sərəncama götürüldüyü günə) aldıqları miqdarda (sonrakı artımlar da nəzərə alınmaqla) aylıq vəzifə maaşından, rütbə maaşından, xidmət illərinə görə əlavədən, ərzaq payı əvəzinə verilən pul kompensasiyasından, vəzifə maaşından hesablanan digər əlavələrdən (büdcədənkənar vəsaitlər hesabına hesablanan əlavələr və digər ödənişlər istisna olmaqla) və artımlardan ibarət olan məbləğdir. Hərbi qulluqçuların və xüsusi rütbəli şəxslərin təminat xərcliyi həmin şəxslərin qulluq etdiyi orqanlar tərəfindən qeyd olunan pul təminatından hesablanır.

Hərbi qulluqçuların və xüsusi rütbəli şəxslərin hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatlar əmək pensiyası hüququnun yarandığı tarixdən onların və ya həmin şəxslər vəfat etdikdə, ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvlərinin müraciətləri əsasında, qulluq etdiyi orqanların müvafiq qurumları tərəfindən 15 iş günü müddətində tərtib olunur və bu Qaydaların əlavəsində göstərilmiş formada əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün 5 iş günü ərzində Fonda təqdim edilir.

Hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər sırasından olan əmək pensiyaçılarının pensiyalarının yenidən hesablanması (və ya pensiyalarına əlavə edilməsi) məqsədi ilə bu şəxslərin təminat xərcliyində baş verən artımlar barədə məlumatlar onların xidmət etdiyi müvafiq orqan tərəfindən 5 iş günü ərzində Fonda təqdim olunur.

Göründüyü kimi, hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər sırasından olan əmək pensiyaçılarının pensiyalarının yenidən hesablanması qaydası pensiyanın təyin edilməsi qaydasından fərqləndirilmiş və təminat xərcliyində baş verən artımlar barədə məlumatların Fonda təqdim olunması üçün daha qısa müddət  müəyyən edilmişdir.

Qanunverici oxşar diferensasiyanı, həmçinin “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 32.1-1 və 32.1-2-ci maddələrinin tətbiqi əsaslarına münasibətdə təsbit etmişdir. Həmin maddələrə əsasən,  yaşa görə əmək pensiyası, buna hüququ olan şəxsin müraciəti əsasında  ömürlük təyin edilir.

Qanunun 32.1-1-ci maddəsinə görə, əmək pensiyaları onu almaq hüququ yarandığı gündən, lakin bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən tez olmamaqla və müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu üç il üçün ödənilməklə, bu maddədə müəyyən edilmiş müddətlərə təyin edilir. Bu Qanuna uyğun olaraq ötən dövr üçün hesablanan pensiyanın ümumi məbləği ötən dövrdəki ayların sayına bölünərək aylıq pensiyanın üzərinə əlavə edilməklə ödənilir.

Qanunun 32.1-2-ci maddəsinə əsasən isə bu Qanunun 22-1.1-ci maddəsi nəzərə alınmaqla təyin edilmiş əmək pensiyaları ötən dövr üçün 2019-cu il yanvarın 1-dən tez olmamaqla bu Qanunun 32.1-1-ci maddəsinə uyğun ödənilir.

Burada xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, Qanunun 32.1-1-ci maddəsinin birinci cümləsindəki “müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu üç il üçün ödənilməklə” müddəası pensiya hüququ 1 iyul 2017-ci il tarixinədək yaranmış, lakin əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün müvafiq inzibati orqana məhz həmin tarixdən sonra müraciət etmiş şəxslərə münasibətdə tətbiq olunur və bununla da, məntiqi olaraq pensiyanın yenidən hesablanmasını deyil, ilk dəfə hesablanması hallarını ehtiva edir.

Həmin Qanuna 30 noyabr 2018-ci il tarixində yeni məzmunda əlavə edilmiş 32.1-2-ci maddə isə inzibati orqana 2019-cu il yanvarın 1-dən sonra müraciət etmiş pensiyaçıların əmək pensiyasının yenidən hesablanması hallarını tənzimləyir.

Beləliklə, “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 32.1-2-ci maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq, 2019-cu il yanvarın 1-dək əmək pensiyasının yenidən hesablanması üçün müvafiq inzibati orqana müraciət etmiş pensiyaçılara münasibətdə həmin Qanunun 32.1-1-ci maddəsinin tələbləri şamil edilmir, yəni  “pensiyanın müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu üç il üçün ödənilməsi” şərti həmin şəxslərə tətbiq edilmir.

İnzibati işin məhkəmələr tərəfindən müəyyən edilmiş hallarından görünür ki, N.Hüseynbəyova ilkin olaraq 3 nömrəli Sabunçu Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyası tərəfindən 8 dekabr 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı yaralanma səbəbi ilə “sağ budun və baldırın odlu silah yaralanmasının fəsadları, budun və baldırın çoxsaylı bərkimiş travmatik çapıqları, yerişin qismən pozulması” diaqnozu  əsasında III dərəcə əlillik təyin edilmişdir  (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 13 nömrəli Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasının 9 avqust 2019-cu il tarixli məktubuna əsasən).

Ərizəçiyə 17 may 2012-ci il tarixli müayinə aktı əsasında II qrup müddətsiz əlillik təyin edilmişdir (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 13 saylı Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyası tərəfindən verilmiş SER TSE-02 280050 №li arayışa əsasən).

Fondun Abşeron rayon şöbəsinin 22 fevral 2019-cu il tarixli arayışı və 5 mart 2019-cu il tarixli “Göndərişi”nə əsasən, N.Hüseynbəyov Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı əlilliyə görə 28 fevral 2019-cu il tarixinədək 197,04 manat pensiya almışdır.

Ərizəçiyə II qrup əlilliyə görə 1 mart 2016-cı il tarixindən 28 fevral 2018-ci il tarixinədək 351,20 manat, 6 mart 2019-cu il tarixindən ömürlük 375,20 manat pensiya təyin edilmişdir (Fondun Hərbi Qulluqçular və Xüsusi Rütbəli Şəxslərlə İş İdarəsi rayon (şəhər) şöbəsinin əmək pensiyası təyin edən komissiyasının 6 mart 2019-cu il tarixli qərarına və pensiyaçının uçot vərəqinə əsasən).

Ərizəçi Fondun Abşeron rayon şöbəsindən 230 manat məbləğində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar II qrup əlil kimi müddətsiz Prezident təqaüdü almışdır (Fondun Abşeron rayon şöbəsinin 11 fevral 2020-ci il tarixli məktubuna əsasən).

Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Fonda göndərilən 14 fevral 2019-cu il tarixli məlumat vərəqinə əsasən  N.Hüseynbəyovun təminat xərcliyi 469 manat təşkil etmişdir.

N.Hüseynbəyov Müdafiə Nazirliyinə, sonradan isə 15 may 2019-cu il tarixində ərizə ilə cavabdehə müraciət edərək ona təyin edilmiş əmək pensiyasının əvvəlki illər üzrə yenidən hesablanmasını və ödənilməsini xahiş etmişdir.

Ərizəçinin xahişini rədd edən Fondun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsi 9 aprel 2019-cu il və 27 may 2019-cu il tarixli eyni məzmunlu məktublarında imtinanı onunla əsaslandırmışdır ki (Fondun Abşeron rayon şöbəsinin  5 mart 2019-cu il tarixli məktubuna və Müdafiə Nazirliyinin 14 fevral 2019-cu il tarixli məlumat vərəqinə əsasən), ərizəçiyə əmək pensiyası 28 fevral 2019-cu il tarixinədək ödənilmiş, xəsarətlə əlaqədar isə II qrup əlilliyə görə 6 mart 2019-cu il tarixində təminat xərcliyinin 80 faizi - 375,20 manat məbləğində pensiya təyin edilmiş və keçmiş üç il müddət üçün hesablanan 5 837,76 manat məbləğində fərq 2019-cu ilin mart ayından etibarən hissə-hissə pensiyasının üzərinə əlavə olunmaqla müvafiq kart hesabına köçürülmüşdür.

İddianı qismən  təmin edən Bakı İnzibati Məhkəməsi 11 fevral 2020-ci il tarixli qərarını onunla əsaslandırmışdır ki, 1 iyul 2017-ci ilədək qüvvədə olan “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 12.2-ci maddəsinə əsasən, hərbi qulluqçulara (hərbi rütbələrdən məhrum edilmiş hərbi qulluqçular, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla) əlilliyə görə əmək pensiyaları xidmət müddətindən asılı olmayaraq, əlillik hərbi qulluqçuların xidmət etdiyi dövrdə və ya xidmətdən buraxıldıqdan sonra 3 aydan gec olmayaraq üz verdikdə, yaxud əlillik bu müddətdən sonra, lakin xidmət dövründə alınmış xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya), xəstəlik nəticəsində üz verdikdə təyin edilir.

Məhkəmə həmin Qanunun 1.0.5-ci maddəsi ilə təminat xərcliyinə verilmiş anlayışa, Qanunun 37.3-cü maddəsi ilə keçmiş müddət üçün alınmamış əmək pensiyasının məbləğinin müddətdən asılı olmayaraq ödənilməsi göstərişinə və  Qanunun 2006-cı ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə mindiyinə istinad edərək hesab etmişdir ki, N.Hüseynbəyova əlilliyə görə pensiya həmin tarixdən tətbiq edilməklə yenidən hesablanmalıdır.

Birinci instansiya məhkəməsi, həmçinin belə nəticəyə gəlmişdir ki, ərizəçiyə “... ödənişin hissə-hissə aparılmasının mümkünlüyü yalnız tərəflərin qarşılıqlı razılığı və ya məhkəmənin müvafiq qərarına əsasən müəyyən edilə və ya həyata keçirilə bilər.  Odur ki, məhkəmə ödənilməmiş fərqin birdəfəlik ödənilməli olmasının xüsusi göstərilməsini məqsədəuyğun hesab etmir”.

Cavabdehin apellyasiya şikayətini təmin etməyən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyası birinci instansiya məhkəməsinin mövqeyi ilə razılaşaraq hesab etmişdir ki, “...iddiaçının tələbi əsaslı, cavabdehin imtinası əsassız olmuşdur. Birinci instansiya məhkəməsi qeyd olunan halları nəzərə alaraq iş üzrə qanuni və ədalətli qərar qəbul etmişdir”.

Birinci  və apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin  göstərilən mövqeyi ilə əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu qeyd etməyi zəruri hesab edir ki, məhkəmələr iddianı qismən təmin edərək N.Hüseynbəyova 2006-cı ildən başlamaqla ödənilməmiş pensiyanın tərəflər arasında razılaşdırılmaqla hissə-hissə ödənilməsi qənaətinə gəlsələr də, gəlinən nəticə kifayət qədər əsaslandırılmamış, inzibati prosessual qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş imkanlardan yararlanılmamışdır.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin (bundan sonra – İnzibati Prosessual Məcəllə)  12.1 və 12.2-ci maddələrinə görə, məhkəmə proses iştirakçılarının izahatları, ərizə və təklifləri ilə, onların təqdim etdikləri sübutlarla və işdə olan digər materiallarla kifayətlənməyərək, mübahisənin düzgün həlli üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün faktiki halları xidməti vəzifəsinə görə araşdırmağa borcludur. Məhkəmə müstəqil şəkildə öz təşəbbüsü ilə və ya proses iştirakçılarının vəsatətinə əsasən digər zəruri sübutları toplamağa borcludur. Məhkəmə tərəflərdən əlavə məlumat və sübutlar tələb edə bilər.

İnzibati işin materiallarından görünür ki, ərizəçinin nümayəndəsi (X.Hüseynbəyova) N.Hüseybəyova hərbi qulluqçu kimi əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin olunması üçün 22 fevral 2019-cu il tarixində müraciət etmiş, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən isə onun 14 fevral 2019-cu il tarixli, MN-11690 nömrəli məlumat vərəqi Fondun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsinə təqdim olunmuşdur. Habelə ərizəçiyə 17 may 2012-ci il tarixli müayinə aktı əsasında II qrup müddətsiz əlillik təyin edilmişdir. Vurğulanmalıdır ki, birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələri tərəfindən qeyd olunan hallara lazımi hüquqi qiymət verilməmiş, ərizənin, məlumat vərəqinin və cavab məktubunun zaman baxımından ardıcıl olmaması diqqətə alınmamışdır.

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu hesab edir ki, qeyd olunan halların tədqiq edilməsi və onlara hüquqi qiymət verilməsi məhkəmələr tərəfindən gəlinən düzgün nəticənin əsaslandırılmış olmasını təmin edərdi.  

İnzibati Prosessual Məcəllənin 58.7-ci maddəsinə əsasən, sübutlar məhkəmə tərəfindən tam və hərtərəfli araşdırıldıqdan sonra qiymətləndirilir.

Məhkəmə qərarının əsaslandırma hissəsində qərar qəbul edərkən məhkəmənin əsaslandığı faktiki hallar və sübutlar, istinad etdiyi normativ hüquqi aktlar və onların qiymətləndirilməsi göstərilməlidir. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi qərarını əsaslandırmağa borcludur. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin qərarını dəyişdirmədən qüvvədə saxladıqda, həmin qərardakı əsaslara istinad edə bilər. Lakin hər bir halda apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarında apellyasiya şikayətinin dəlillərinə münasibət bildirilməlidir (İnzibati Prosessual Məcəllənin 69.4 və 87.8-ci maddələri). 

Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarını ləğv edən kassasiya instansiyası məhkəməsi isə N.Hüseynbəyovun iddiasının təmin edilməməsinə dair gəldiyi nəticəni onunla əsaslandırmışdır ki, hazırkı işin halları ilə oxşarlıq təşkil edən mübahisələrlə bağlı əvvəllər Ali Məhkəmənin İnzibati Kollegiyasının hüquqi mövqeyi ondan ibarət olmuşdur ki, 2017-ci il 1 iyul tarixinədək pensiya hüququ yaranmış şəxslər barəsində “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 32.1-1-ci maddəsi tətbiq edilməməlidir.

Lakin sonradan Ali Məhkəmənin İnzibati Kollegiyası mübahisəli hüquqi məsələyə dair özünün yanaşmasını və hüquqi mövqeyini dəyişmiş, 8 oktyabr 2020-ci il tarixli qərardadı ilə qeyd edilən maddənin birinci cümləsində nəzərdə tutulan “müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu üç il üçün ödənilməklə” müddəasının pensiya hüququ 2017-ci il 1 iyul tarixinədək yaranmış, lakin əmək pensiyasının təyin edilməsi və ya yenidən hesablanması üçün inzibati orqana həmin tarixdən sonra müraciət etmiş şəxslərə də münasibətdə tətbiq edilməsini müəyyən etmişdir.

Göstərilənlərə əsasən, Ali Məhkəmənin İnzibati Kollegiyası hesab etmişdir ki, ərizəçi ona müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu kimi əmək pensiyasının təyin olunması üçün cavabdehə 22 fevral 2019-cu il tarixində müraciət etmiş, onun təminat xərcliyi barədə 14 fevral 2019-cu il tarixli məlumat vərəqi nəzərə alınmaqla 1 mart 2019-cu il tarixindən yeni məzmunda əmək pensiyası təyin edilmiş və əvvəlki üç illik müddət üçün ödənilməmiş pensiya məbləği haqlı olaraq “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 37.7-ci maddəsinə uyğun olaraq ödənilmişdir.

Göründüyü kimi, hazırkı iş üzrə kassasiya instansiyası məhkəməsi apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarını ləğv edərkən ərizəçiyə 17 may 2012-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı alınmış xəsarətlərlə əlaqədar II qrup müddətsiz əlilliyin təyin edilməsini, ərizənin, məlumat vərəqinin və cavab məktubunun zaman baxımından ardıcıl olmayan şəkildə verilməsini nəzərə almamış, Ali Məhkəmənin İnzibati Kollegiyasının yuxarıda qeyd edilmiş qərardadına əsasən isə “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 32.1-1-ci maddəsinə istinad etməklə əmək pensiyasının təyin edilməsi ilə əvvəllər təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması arasında hər hansı fərqləndirmə aparmadan, iş üzrə tətbiq edilməli olmayan maddi hüquq normasını tətbiq etmişdir.

Halbuki, Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun formalaşdırdığı hüquqi mövqeyə görə, müvafiq iddialar üzrə işlərə baxan məhkəmələr tərəfindən nəzərə alınmalıdır ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 32.1-1-ci maddəsi əmək pensiyasının təyin edilməsi halını tənzimləyir. Həmin maddəyə 30 noyabr 2018-ci il tarixində yeni məzmunlu 32.1-2-ci maddə əlavə edilmişdir ki, həmin norma ilə əvvəllər təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması ilə əlaqədar məsələlər tənzimlənmişdir (“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun bəzi müddəalarının tətbiqi ilə bağlı R.Hacıyevin və R.Axundovun şikayətləri üzrə 2021-ci il 23 sentyabr tarixli Qərar).

İnzibati Prosessual Məcəllənin 91-ci maddəsinə müvafiq olaraq, Ali Məhkəmə mübahisə ilə bağlı işə şikayət həddində baxır və yalnız apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən maddi və prosessual hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməsini yoxlayır.

Qanunvericinin həmin Məcəllənin 92.0.6-cı maddəsində göstərdiyi kimi, bu Məcəlləyə uyğun olaraq əsaslandırılması zəruri olan qərar əsaslandırılmadıqda məhkəmə qərarı (qərardadı) kassasiya qaydasında mütləq ləğv olunmalıdır.

 Məcəllənin 96.5.1-ci maddəsinə görə, kassasiya instansiyası məhkəməsi apellyasiya instansiyası məhkəməsində icraat zamanı yol verilmiş ciddi prosessual pozuntular səbəbindən əhəmiyyətli sayda və ya geniş həcmdə sübutların araşdırılması tələb olunduqda, mübahisə edilən qərarı ləğv etməyə və işi təkrar baxılması üçün müvafiq apellyasiya instansiyası məhkəməsinə göndərməyə haqlıdır.

Ali Məhkəmə apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarını (qərardadını) dəyişdirmədən qüvvədə saxlaya bilər, dəyişdirə bilər və ya ləğv edərək (tam və ya qismən) yeni qərar qəbul edə bilər. Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarı, həmin qərara qarşı verilmiş şikayətlə tələb edilən həddə (həcmdə) dəyişdirilə bilər. Ali Məhkəmə bütün hallarda qərarını əsaslandırmağa borcludur (İnzibati Prosessual Məcəllənin 96.9 və 96.10-cu maddələri).

Cavabdehin kassasiya şikayəti əsasında inzibati işə baxmış Ali Məhkəmənin İnzibati Kollegiyası isə İnzibati Prosessual Məcəllənin 91 və 96.5.1-ci maddələrinin tələblərinə cavab verməyən qərar qəbul etmişdir ki, bu da öz növbəsində ərizəçinin Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin I hissəsində təsbit olunmuş hüquq və azadlıqların inzibati və məhkəmə təminatı  hüququnun pozulmasına gətirib çıxarmışdır.

Göstərilənlərə əsasən, Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu belə nəticəyə gəlir ki,  N.Hüseynbəyovun Fondun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsinə qarşı əlilliyə görə təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması tələbinə dair iş üzrə Ali Məhkəmənin İnzibati Kollegiyasının 24 noyabr 2020-ci il tarixli qərarı Konstitusiyanın 38-ci maddəsinin I və III hissələrinə və 60-cı maddəsinin I hissəsinə, İnzibati Prosessual Məcəllənin 91 və 96.5.1-ci maddələrinə uyğun olmayan hesab edilməli, müvafiq məhkəmə aktı icra edilməməli və işə bu Qərarda əks olunmuş hüquqi mövqelərə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının inzibati və mülki prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada yenidən baxılmalıdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin V və IX hissələrini, “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 52, 62, 63, 65-67 və 69-cu maddələrini rəhbər tutaraq, Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu

 

QƏRARA  ALDI:

 

1. N.Hüseynbəyovun Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsinə qarşı əlilliyə görə təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması tələbinə dair  iş üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 24 noyabr 2020-ci il tarixli qərarı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 38-ci maddəsinin I və III hissələrinə və 60-cı maddəsinin I hissəsinə, Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 91 və 96.5.1-ci maddələrinə uyğun olmayan hesab edilsin, müvafiq məhkəmə aktı icra edilməsin və işə bu Qərarda əks olunmuş hüquqi mövqelərə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının inzibati və mülki prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada yenidən baxılsın.

2. Qərar dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

3. Qərar Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət qəzetlərində və “Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc edilsin, habelə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin rəsmi internet saytında yerləşdirilsin.

4. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və ya rəsmi təfsir oluna bilməz.  

 

 

Sədr                                                                                               Fərhad Abdullayev