Ədəbiyyat

Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr olunmuş “XXI ƏSRDƏ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ MÜASİR NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ YANAŞMALAR” mövzusunda elmi-nəzəri Konfransın materialları (3 may 2024 il)

Konfransın materiallarını yüklə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ

 

 

Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 101 illiyinə  həsr olunmuş

 

“XXI ƏSRDƏ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ
MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ MÜASİR NƏZƏRİ

VƏ PRAKTİKİ YANAŞMALAR”

 

 

 

mövzusunda

 

 

 

ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN
MATERİALLARI

 

 

3 may

 

 

Bakı - 2024