Ədəbiyyat

Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI ƏSRDƏ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ MÜASİR NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ YANAŞMALAR” mövzusunda elmi-nəzəri Konfransın materialları (19 aprel 2023 il)

Konfransın materiallarını yüklə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ

 

 

Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
100 illik yubileyinə həsr olunmuş

 

“XXI ƏSRDƏ İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ
MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ MÜASİR NƏZƏRİ

VƏ PRAKTİKİ YANAŞMALAR”

 

 

 

mövzusunda

 

 

 

ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN
MATERİALLARI

 

 

19 aprel

 

 

Bakı - 2023